HLAVNÍ AKTIVITY

Součástí plnění projektu je vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se
věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční
spolupráci v regionu Česko- Bavorsko.

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT) 
– Zdraví a sociální věci (organizace s „modrým světlem“)

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
– Správa (zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a
přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce; podpora kultury, cestovního
ruchu a rozvoj komunity)

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
– Ekonomika (posílená spolupráce při přípravě projektů strategické infrastruktury s
přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v
pohraniční oblasti)

Týmy budou realizovat
– screening,
– monitoring,
– analýzy právně správních překážek ve své věcné agendě,
– analýzy dobré praxe v oblasti přeshraniční spolupráce.
Týmy budou pracovat na:
– tvorbě souborů odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a
administrativním postupům,
– tvorbě manuálů pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných
oblastech s clem sdílet dobroou praxi,
– ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.
– zapojení do ostatních relevantních projektů v regionu Česko-Bavorsko.

AKTUALITY

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.

Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky.

Dne 11. 4. 2018 se dva členové týmu 3 zúčastnili konference s názvem: Nuclear energy conference 2018; Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky. Tato konference byla pořádána organizacemi: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutím DUHA a sdružením...

Projektové setkání všech členů týmu 28. 6. 2018 v Plzni

Dne 28. 6. 2018 proběhlo projektové setkání všech členů týmů (českých i německých) v rámci projektu. Předmětem schůzky bylo zejména shrnutí činnosti týmů za předcházející období a dále stanovení témat pro nadcházející workshopy a dále i návrhy pro PROMO - letáčky,...

Česko – Bavorsko

V rámci projektu: Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví jsou zpracovávána tři témata. Prvním je oblast sociálního práva, která se zejména zaměřuje na příhraniční spolupráci...